A - a

prép. a
aè cause de conj. hïùanyïùa
abandonner v. -sïùke
abattoir n. nyióànó
abattre v. -kuusi
abceès infecteà n. ebïùhïùsïùne
abeille n. cióàyóà
abonder v. -bïùsuàkuàne
aboutir v. -faàlóàna
aboyer v. -bómó
abri, sorte de n. nyáfánaà
absorber v. -sóla
accompagnement, noces n. nusïùke
accompagner v. -kooàsike
accorder v. -háma
accouchement n. obïùeàne
accoucher v. -bieàne
accrocher v. -fañia
accueil, reàception, cadeau d'accueil n. nyákaàha
accuser v. -sóàmáàna
acheter v. -óñóna
· · -óóàndó
acheter en rancãon v. -faàkóàna
acheter pour planter v. -saàña
aciditeà n. ónjaama
acquiescer v. -háma
acte de partager n. nyiafana
action de vomir v. ówanyakaka
administration publique n. kómána
adolescent ótóàñó yáà óóànómbóà
· n. áñgómaka
· · yendine
adorer v. -nyemi
adulte; homme n. yiusuà yáà óóàcó
affluer v. -bïùsuàkuàne
agent du gouvernement n. ambala
aide n. nyióàláàta
· · nyióàló
aider v. -óóàláàta
aigle n. kóàndóànyi
aiguillon empoisonneàe n. musóàmóà
aile n. ebeàku
aile d'oiseau, partie de n. nuaàcaà
ainsi adv, conj. hïùaàna
· adv, dem. eeànyïù
· conj. aaànaà
· · áàáháà
aire de danse n. yóóàmbó
aisselle meeàmbuàeàmbue
ajouter v. -solinyi
· · -latánána
aligner v. -teàlïùmïùnyi
aller v. -suàeàte
· · -cóba
aller en mariage v. -tóànó
· · -tóànó
aller jusqu'au fond v. -tïùme
allumer v. -cia
· · -aàbaànaàka
allumette n. mókaàa
alors mbaà
· mbeà
amas n. yaanaà
aême n. elileà
· · hátaànyá
amer adj. ónua
ami n. alaàama
· · ekendinyi
· · hiaàla
· · hiaàla
amie proche n. nyáñóàla
amour n. nuleàneàne
ampoule n. afófa
anana n. akaàlóàkaàlóà
anceêtre n. okoào
aêne abaña bábáa
angle de la maison n. hibeàñuà
animal n. ányama
animal castreà n. nuaka
animal rouge et blanc n. káfóàñïùaà
anneàe n. hióñó
annonce de deuil n. abaña
annoncer la mort v. -bañána
antilope n. ácóndóà
anus n. hányïùaàkáàna
· · ónyïùaànaà
aplatir, repasser, eàcraser v. -kókó
apparition, premieˆre n. abaàlabaàla
appel n. ólóàñólóàñó
appel au secours n. abaña
appelation n. nyilóàñó
applaudissements n. masaàwa
apprendre v. -aaàkóànáàna
apreˆs que conj. aàkálaà
arachide n. oso
araigneàe n. nyálala
arbre n. bóótáà
arbre bruêleà n. yooàyïùne
arbre eàpineux n. hábana
arbre fruitier n. óndóàñóàndóàñóà
arbre parasol n. akómbaà
arbre, sorte de n. ababá
· · abaànaàbaànaà
· · ófakáà
· · wóalá
arbuste n. abóàkóàlóà baàkala
arbuste de savanne n. hilume
arbuste grimpante n. nyáliañá
arc n. ciómó
· · wóómó
arc-en-ciel n. ciama
argent n. bácaàaàcaà
· · móónyáà
argile n. nóóma
armoire n. kóbáàtá
arracher v. -haha
· · -kaàtóàna
· · -lóbaka
arracher, extraire v. -baàñaà
arranger v. -cikiliene
arreêter v. -hatána
arrieère grand peère n. taatóàkóànóà
arrieère grand-meère n. ányááànóà
arrieère petit-fils n. ándandáà
arrieère-arrieère petit-fils n. ándandaàlóàñóà
arriveàe n. nyákaaàhaàma
arriver v. -kóóàhama
arroser v. -ootine
· · -otokine
arteère n. ondiñe
assembleàe n. nyátaàña
assister aˆ óbaàmóàkóàna
asthme n. háháláà
asticot n. yiici
attacher v. -suàñe
· · -saka
attacher les bambous v. -saàsóàna
attaquer v. -kaàsóàna
attaquer, provoquer v. -caàba
atteindre la fin v. -heesi
attendre v. -taàta
· · -óóàkó
au prép. a
au revoir inj. oà'o
aubergine n. hákóàñóà
· · hámócaà
· · malaàña
aubergine, sorte de n. acóñó
aucune ta óócó
augmenter v. -solinyi
· · -latánána
aujourd'hui adv. háànaànó
aussi adv. tóàna
autrement conj. keyeà
autrui, autre n. sóàóàkóà
avaler v. -mána
avant-bras n. anamaà
avarieà v. -aànyaàka
avec prép. na
avertir v. -ooàkïùsi
aveu n. nyibïùheàluàmuànyi
aveugle adj. ondïùmeàndïùme
avoir óbaà na
avoir des contractions v. -yaàba
avoir des honneurs v. -ooàmoàko
avoir honte ólama a aatóà
avoir nauseàe v. -bïùcïùoàñolo
· · -keànyïù
avoir tort ókua asana
avoir un gout acre, acide ókaama
avortement n. ehuàsinyi
avorter v. -huàsi
Copyright © SIL Cameroon 2003