A - a

a interj. qu'est-ce que. how.
a adv. Passé générale. General Past.
aàbaèraèbïùh n 1a. utilité publique; pelle-melle. shared by all.
aèbaèr-baèr n 1a. dispersé partout. Abar-bar mwoàhoà, pum menïùïù-meànïùïù
abba n 0-7. père. father.
aèbeè neè mfaâñ mïìnjúè n. racines très petites et vulnérable. small roots.
aèbúàbúàaà n 1a-2a. lâche. cowards.
aàbwáèáà n 1a-2a. femme avec un nouveau né. woman with newborn baby.
aàbwáèáà-kuàboè n 1a-2a. poulet avec poussins. mother hen.
aèbwÏìñaèaè-neè-meèboê n. esp. de mauvaise herbe. kind of weed.
aècyeêm-bïìkaà n 1a-2a. sauterelles. crickets.
aèduàoà adv. ne pas. do not.
aàdwóèm n 1a-2a. grenouille. frog.
afo n. souris panthère.
agate n 0-7. agate. agate.
aègwoêlgwoêl n 1a-2a. personne três voluble. talkative person.
aèjïù v.aux. ne pas. Do not. Ajïù toê. AntÏù toê.dialectical variation
aèjïùboèjïìboè n 1a-2a. voleur. thief.
aèjwoê' n. désobéisance. disobedience.
aèjwoê'-meàgwóâl n. sourde. deaf.
aèjwoê'-meèlÏù n. personne désobéissante. disobedient person.
aèkaètaèlaè n 1a. frais. cold. Sóñó yaa, ye a beè eà, mpeh medibo aèkaètaèlaè.
aàkoèloè n 1a-2a. chevrotain aquatique. Water Chevrotain.
akpákpá Ye í lebu jwom nkumlo akpákpá[1 1 3] neè‰ lebwía nyó, tó'ó jóó go dïù eà‰ piekuo, yeà‰ í lelyel go yi.
aèlaètaêr n 1a-2a. altar. altar.
albaêtre n 0-7. albâtre. alabaster.
aloeàs n 0-7. aloès. aloes.
aàloèmboà n 1a. lune. moon.
aèluàneè v.aux aèluàneè. vient de. just. Nyeè aèluàneè toê.
aàmbÏìaèmbÏìaè n. bon. good.
amen interj. amen. amen.
ameàthyste n 0-7. améthyste. amethyst.
amfyóñ? ye a siña aà‰, me sañ móní í lejana biye amfyóñ, me ngú nsye Brazzaville.
aàmpwóè'-leèdeè n 1a-2a. gourmand. over-eater.
aàndaègaè n.
aàndeâñ n 1a-2a. sauce gluante. sauce. Andeñ, lebuo mikoo.
aèngúêngúâl n 1a-2a. gourmand. glutton.
aànÏùnÏùÏù-nÏùnÏùÏù n 1a-2a. qui est grand. large one.
aànkuèl-bÏìtuèmaè n 1a-2a. celui qui est fort au combat. redoutable fighter.
aànkúà v.aux. (future). (future).
aànkwÏìmaè-taèb n 1a-2a. cabri. goat.
aànsúèñ n 1a. rouge. red.
aàntaè n 1a. pour soi-même. for oneself.
aàntaâl n 1a. escargot.
aèntïùm n. aveugle. blind person.
aàntïìmntïîm n. très obscure. very dark.
aèntÏù v.aux. ne pas. Do not. Antí ndama guó gomer nyúl nyo. Ajïù toê. AntÏù toê.dialectical variation
aènyaàaè-buèm n 1a-2a. femme enceinte. pregnant woman.
aènyaê-bïìjwÏùhÏù n. chaumeur. lazy person.
aènyaê-leèbyeêb n 1a-2a. fauteur du mal. evil-doer.
aènyaà-leègwoêl n. discours vains. chatter.
aènyaà-leèseâ n 1a-2a. mocker.
aènyaà-meèlwÏùÏì n 1a-2a. qui outragent. qui insultent.
aènyaà-meènsoè'oà n 1a-2a. qui aiment insulter. insulting people.
aènyaà-mïìkúàñúà n 1a. hypocrite. hypocrit.
anyón n 1a. onion.
aènyúêkwóèn n 1a-2a. abeille. bee.
aèpaâ v.aux. pas encore. not yet.
aèpeèaèaè n 1a-2a. femme rejetée. unloved wife.
aèpuèraè n 1a. cobra.
aàpuèraèpuèraè n 1a-2a. éternelle (amour). undying (love).
aèpúàúà n 1a. en désaccorde avec les habitudes des autres. out of step with others; dissonance.
aàpyáèbpyáèb n. sans importance. insubstantial.
aàtóèlóè n 1a-2a. ésp. d'oiseau. bird(sp.).
aètuàoè n 1a-2a. monkey.
aètwoèñaèaè-jweêh n. plante pour assaisonner la viande. plant for seasoning meat.
aàyaè n 1a-2a. grand-mère; aïeule. grandmother. aàyaè goâ
Copyright © SIL Cameroon 2003